Nadzorujemy

Zapewniamy nadzór i kontrolę na różnych etapach inwestycji budowlanych:

Weryfikacja dokumentacji projektowej

W zależności od wymagań Zamawiającego, może obejmować różne aspekty np. weryfikację przyjętych rozwiązań, założeń projektowych, sprawdzenie obliczeń konstrukcji, ocenę wskaźników ekonomicznych zużycia materiałów, zgodności z normami i zasadami sztuki budowlanej.

 

Pełnienie nadzoru autorskiego

Nadzór autorski – to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych. Obowiązek ustanowienia nadzoru autorskiego może nałożyć na inwestora właściwy organ wydający pozwolenie na budowę.

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego – uprawniony inżynier budowlany, który jest przedstawicielem inwestora i zabezpiecza jego interesy na budowie. Dba o to, aby budowa została wykonana rzetelnie i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni rolę kontrolną nad kierownikiem budowy, może mu wydawać polecenia, które są odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma także prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych dokonania stosownych poprawek. Inspektor ustanawiany jest dobrowolnie przez inwestora. Jednak przy bardziej odpowiedzialnych inwestycjach, obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego może nałożyć na inwestora również właściwy organ wydający pozwolenie na budowę.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik robót budowlanych (lub kierownik budowy) to funkcje rozdzielne – ta sama osoba nie może pełnić obydwu funkcji ze względu na konflikt interesów.

 

Odbiór nieruchomości od dewelopera

W przypadku zakupu nieruchomości przez inwestora z rynku pierwotnego (od dewelopera), bierzemy udział w odbiorze domu, mieszkania lub lokalu użytkowego. W pierwszej kolejności analizujemy podstawowe dokumenty pod kątem budowlanym – projekt, prospekt informacyjny i umowę. Następnie sprawdzamy w terenie czy obiekt powstał zgodnie z umową kupna, projektem, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostaje protokół odbioru z wykazem ewentualnych usterek, które deweloper musi usunąć.

 

 

 

Zamknij